Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Amerikon s.r.o.. IČO 04969421 sa sídlom Ke Koupališti 613, Tlučná, 33026. (ďalej len: „správca“)

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Karla Steinera 13, Plzen-Škvrňany 318 00

Email: info@howieshockeytape.cz

Telefón: +420 608 988 676

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú:

II. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1)Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2) Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít..

 

3) Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

III. Čas uchovávania údajov

1) Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

IV. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1) Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

 

2) Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

V. Spracovatelia osobných údajov

1) Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ služby Campayn,
 • spoločnosť Facebook, Google, Zoznam, Youtube.
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

Poučenie na používanie Facebook pixel a pokročilému párovaniu

Na našom webe používame reklamný nástroj Facebook pixel od spoločnosti Facebook Ireland, Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, a to na nasledujúce účely:

 1. Meranie a analýza aktivít na našom webe
 2. Zacielenie reklám na sociálnej sieti Facebook a ich meranie
 3. Pokročilé párovaný

 

 

Facebook pixel nám umožňuje merať a lepšie porozumieť akciám, ktoré návštevníci na našom webe vykonávajú. Vďaka týmto informáciám môžeme lepšie nastaviť zacielenie našich reklám tak, aby sa zobrazovali naozaj len tie relevantné, a následne ich môžeme aj merať a analyzovať. Okrem toho môžeme vďaka tomuto nástroju nastaviť tzv. pokročilé párovanie. To funguje tak, že môžeme spoločnosti Facebook odovzdať niektoré dáta o návštevníkoch nášho webu, aby sme ešte viac vylepšili relevantnosť našich reklám. Ešte pred odoslaním týchto dát sú tieto dáta zašifrované (zahashované), aby boli maximálne chránené. Spoločnosť Facebook ich však môže spárovať s užívateľmi tejto sociálnej siete, a to práve na účely zacielenia našej reklamy. Dáta, ktoré takto spoločnosti Facebook odovzdávame, sú údaje, ktoré vložíte do formulárov na našom webe (napr. objednávkový či kontaktný formulár atď.)

Pri odovzdávaní osobných údajov sa zo spoločnosti Facebook stáva ďalší správca, v ostatných prípadoch ide o nášho spracovateľa. Všetky informácie na spracovanie osobných údajov zo strany spoločnosti Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation alebo prostredníctvom vlastných užívateľských účtov.

Facebook pixel spracováva údaje z našich webových stránok pomocou marketingových cookies. Nastavenie cookies na našom webe môžete upraviť cez cookie lištu, prípadne aj prostredníctvom svojho prehliadača. Informácie o tom, ako s cookies pracuje spoločnosť Facebook nájdete na tejto adrese: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Okrem toho môžete jednotlivých spracovateľov cookies upraviť napríklad aj tu: https://www.youronlinechoices.com/cz/

 

VI. Vaše práva

1) Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.

 

2) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, šifrovanie, zálohy.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.